Infiinţare interprinderii în Republica Moldova

Camera Înregistrării de Stat este autoritatea care prin intermediul oficiilor sale teritoriale efectuează înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, constituiţi pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia celor care potrivit legislaţiei se înregistrează la alte autorităţi ale statului.

Camera Înregistrării de Stat îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi în conformitate cu prevederile Statutului CÎS.

Camera Înregistrării de Stat are în structură sa 10 oficii teritoriale, dislocate în municipiile Chişinău, Bălţi, Comrat, oraşele Cahul, Căuşeni, Edineţ, Hînceşti, Orhei, Soroca şi Ungheni.

Înregistrarea se efectuează la oficiul teritorial în raza de activitate al căruia se află sediul persoanei juridice sau domiciliul întreprinzătorului individual.

La înregistrare se aplică principiul „ghişeului unic” – solicitantul înregistrării depune documentele pentru înregistrare doar la oficiul teritorial al CÎS, de unde ulterior în termenul stabilit primeşte actele de confirmare a înregistrării. Pînă la înregistrare şi după înregistrare solicitantul este scutit de a se prezenta la alte autorităţi (Î.S. ,,CRIS ,,Registru", Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Camera Înregistrării de Stat, Centrul Naţional de Terminologie, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Biroul Naţional de Statistică, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Monitorul Oficial etc.) pentru coordonări şi autorizări legate de înregistrare. Acest lucru îl face oficiul teritorial în regim on-line.

Principalele atribuţii ale Camerei sînt:

 • înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • ţinerea Registrului de stat;
 • eliberarea extraselor din Registrul de stat;
 • acordarea asistenţei juridice şi a altor servicii în domeniul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;
 • participarea la elaborarea cadrului legal în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
 • contribuirea sau participarea la studii, evaluări şi lucrări de sinteză ce ţin de înregistrarea de stat;
 • editarea Buletinului Oficial al Camerei Înregistrării de Stat.

Pe lîngă principalele atribuţii pe care le îndeplineşte, obiectivul de bază al Camerei Înregistrării de Stat reprezintă optimizarea şi simplificarea continuă a procedurii de înregistrare, reorganizare şi radiere a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ajustînd-o la standardele Uniunii Europene. Obiectivul menţionat este prevăzut în Strategia de reformă a cadrului de reglementare de stat a activităţii de întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 104 din 01.02.2007, iar acţiunea prioritară în realizarea acestui obiectiv rezidă în implementarea în cadrul Camerei Înregistrării de Stat a documentului electronic şi a semnăturii digitale. O altă măsură prioritară în realizarea acestui obiectiv constă în optimizarea procedurilor şi lărgirea spectrului de servicii acordate prin intermediul Internet-ului.

Ce acte se prezintă şi cît costă înregistrarea unui Întreprinzător Individual?

 Pentru înregistrarea de stat a Întreprinzătorului Individual solicitantul trebuie să se prezinte la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat cu buletinul de identitate. Oficiul teritorial al Camerei perfectează documentele necesare pentru înregistrarea de stat a Întreprinzătorului Individual. La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei fizice.

Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care:

persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual;

persoana respectivă este lipsită, prin hotărîrea instanţei de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător.

În cazul în care pe numele persoanei în cauză au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege, sau care au datorii la bugetul public naţional, pînă la înlăturarea circumstanţelor menţionate.

Înregistrarea de stat a unei Societăţi cu Răspundere Limitată:

Pentru înregistrarea de stat a unei Societăţi cu Răspundere Limitată sau a unei Societăţi pe Acţiuni, unul din fondatori sau administratorul prezintă la oficiul teritorial al Camerei buletinul de identitate.

Persoanele fizice străine prezinta:

 • copia actului de identitate;

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine se vor depune şi:

 

 • extrasul din registrul naţional din ţara de origine a investitorului;
 • actele de constituire ale persoanei juridice străine;
 • cazierul judiciar al administratorului persoană fizică străină, eliberat de organul competent din ţara sa de reşedinţă şi din Republica Moldova.

Nivelul minim al capitalului social al persoanelor juridice se determină în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova cu privire la capitalul social al întreprinderilor autohtone:

 • Societate cu Raspundere Limitata – 5400 lei;
 • Societate pe Actiuni – 20 000 lei.

Oficiul teritorial al Camerei perfectează documentele necesare pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice.

Search