Divort în Republica Moldova.

Este un fapt nefericit al vietii ca nu toate casatoriile sunt de succes si se sfirsesc prin divorturi dureroase. Nu este deloc surprinzator ca, atunci cand se destrama o relatie, una sau ambele parti cauta sa dizolve casatoria sau sa divorteze. Cabinetul avocatului “Leonid Karagheaur” este specializata in cazul divorturilor si litigiilor mai delicate si va poate ghida cu atentie si discretie, intr-un astfel de moment, deseori dificil.

In cazul cind are loc partajarea bunurilor familiei, incluzind spatiul locativ al acesteia, de cele mai multe ori are loc o intelegere preliminara intre parti si avocat, sfatul avocatului va facind procesul de partaj mai rapid

 In ceea ce priveste copiii, va putem oferi consultanta privind intretinerea (incredintarea minorilor), legatura cu acestia (programul de vizitare a minorilor), precum si prevederile financiare (stabilire pensiei de intretinere, alocatie).

Divorţul reprezintă o procedură de desfacere a căsătoriei în mod legal, atunci cînd continuarea acesteia a devenit imposibilă din motive temeinice, pentru cel (cei) care cere desfacerea.

Căsătoria poate fi desfăcută prin două modalităţi:

 • administrativă – la oficiile stare civilă, în baza declaraţiei comune a soţilor sau a cererii unuia din soţi;
 • judecătorească – la instanţa judecătorească, dacă soţii au copii minori comuni sau există litigii privind partajul averii ori întreţinerea soţului inapt de muncă.

Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei:

Înregistrarea actului de divorţ în temeiul declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei are loc  în cazul în care soţii nu au copii minori comuni ( inclusiv, adoptaţi în comun), nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

În cazul în care unul din soţi nu are posibilitate de a se prezenta personal la oficiul stare civilă, în vederea depunerii declaraţiei comune, manifestarea lui de voinţă poate fi expusă într-o declaraţie separată, semnătura căruia va fi autentificată în modul stabilit de legislaţie.

Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei. Absenţa nemotivată a unuia dintre soţi la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei. Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

La depunea declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei comune a soţilor
 • actele de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de la locul de trai, eliberat de una din instituţiile de exploatare a locuinţelor (cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate sau întreprinderea municipală (orăşenească) de gestionare a fondului locativ) sau de primăria satului, comunei sau oraşului - prin care se confirmă că soţii nu au copii minori comuni şi/sau declaraţia pe proprie răspundere că nu au copii minori comuni;
 • confirmarea achitării taxei de stat – 100 lei (se prezintă în ziua înregistrării divorţului);
 • confirmarea achitării serviciilor prestate de oficiu stare civilă – 100 lei separat pentru fiecare din soţi.
 • în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi;
 • la care a fost înregistrat actul de căsătorie.

Înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi privind desfacerea căsătoriei

 Temei pentru înregistrarea actului de divorţ constituie declaraţia unuia dintre soţi, în cazul în care există:

 • hotărîrea judecătorească pe numele celuilalt soţ precum că acesta este:
 • declarat incapabil;
 • declarat dispărut;
 • sentinţa judecătorească (emisă posterior data încheierii căsătoriei) pe numele celuilalt soţ precum că acesta este condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

Pentru înregistrarea actului de divorţ în baza declaraţiei unuia dintre soţi este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 • declaraţia unuia dintre soţi privind divorţul;
 • actul de identitate;
 • hotărîrea (sentinţa) judecătorească - dacă celălalt soţ este:
 • declarat incapabil;
 • declarat dispărut;
 • condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;
 • certificatul de căsătorie sau extrasul de pe actul de căsătorie - pentru cazurile cînd   certificatul este pierdut.

Înregistrarea actului de divorţ se efectuează la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei respective.

Pentru a solicita desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei unuia dintre soţi actului de divorţ vă puteţi adresa la  Oficiul stare civilă

 • în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi;
 • la care a fost înregistrat actul de căsătorie;

Înregistrarea actului de divorţ în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei

Înregistrarea actului de divorţ în baza hotărîrii judecătoreşti constituie o modalitate de desfacere a căsătoriei pe calea judecătorească, cu înregistrarea ulterioară a actului de divorţ la oficiu stare civilă.

Instanţa judecătorească examinează cereri de desfacere a căsătoriei în cazurile în care soţii au copii minori comuni (inclusiv, adoptaţi), există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

Căsătoria se consideră desfăcută la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă şi irevocabilă.

Pentru completarea actului de divorţ este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza hotărîrii judecătoreşti
 • hotărîrea instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei, în cazul în care     actul de divorţ nu a fost întocmit anterior;
 • actul de identitate;
 • confirmarea achitării taxei de stat, stabilită de instanţa de judecată pentru fiecare soţ;
 • confirmarea achitării serviciilor pentru completarea actului.

Înregistrarea actului de divorţ se va efectua gratuit în termen de 3 zile de la data primirii copiei hotărîrii judecătoreşti de către OSC*.

Completarea actului de divorţ în temeiul hotărîrii judecătoreşti se va efectua în ziua adresării şi costă 100 lei separat pentru fiecare din soţi*.

*  În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

Pentru înregistrarea  actului de divorţ sau completarea acestuia vă puteţi adresa  la  Oficiul stare civilă în a cărui raza teritorială se află instanţa de judecată  care a emis hotărîre privind desfacerea căsătoriei.

Înlesniri.

Sunt scutiţi de plata tarifului pentru serviciile prestate următoarele categorii de solicitanţi*:

 • invalizii de grupa I, II şi a III-a;
 • participanţii la al II-lea război mondial;
 • pensionarii de vîrstă;
 • părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
 • participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul  Republicii Moldova - 50 % din costul total al serviciului.

Search