Dizolvarea persoanei juridice si deschiderea procedurii de lichidare in R. Moldova

Procedura de lichidare a persoanei juridice presupune doua etape : dizolvarea  persoanei juridice si deschiderea procedurii de lichidare (cu excepţia cazurilor de fuziune si dezmembrare)

Pentru a deschide procedura de lichidare se prezintă:

 • cererea de iniţiere a lichidării;
 • hotărâre fondatorilor cu privire la dizolvare;
 • certificatul de înregistrare a persoanei juridice în original pentru înscrierea în el a menţiunii ”în lichidare”;
 • buletinul lichidatorului.

Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea dizolvării persoanei juridice şi consemnează în Registrul de stat informaţia respectivă. La înregistrarea dizolvării persoanei juridice, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea "în lichidare".

Lichidatorul publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în două ediţii consecutive, un aviz despre lichidarea persoanei juridice şi, în termen de 15 zile, îi informează pe fiecare creditor cunoscut despre lichidare şi despre termenul de înaintare a creanţelor. Termenul limită de înaintare a creanţelor, prevăzut de legislaţie este de 6 luni de la data ultimei publicaţii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În hotărîrea de lichidare poate fi prevăzut şi un termen mai lung. În cazul în care, lichidatorul respinge creanţa, creditorul are dreptul, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile de la data cînd a fost informat despre respingerea creanţei, să înainteze o acţiune în instanţa de judecată.

In conformitate cu art.98 Cod Civil al RM, activele  persoanei  juridice  dizolvate  nu  pot  fi  repartizate persoanelor  îndreptăţite  decît după 12 luni de la data ultimei publicări privind  dizolvarea  şi  după  2  luni  din  momentul aprobării bilanţului lichidării  şi  a planului repartizării activelor dacă aceste documente nu au fost  contestate în instanţa de judecată sau dacă cererea de contestare a fost respinsă printr-o hotărîre judecatorească irevocabilă.

După  repartizarea  activelor nete, lichidatorul trebuie să depună la organul  înregistrării  de stat cererea de radiere a persoanei juridice  din Registru. 

Radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat, conform art.25 al Legii 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, art.99 CC al RM, la oficiul teritorial al CÎS se prezintă următoarele acte:

 • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul;
 • documentul ce confirmă lipsa datoriilor la bugetul public naţional,
 • copiile avizelor de lichidare a persoanei juridice, publicate conform art.72 sau 91 din Codul civil.

Pînă la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat.

Suspendarea activitatii.

Persoana juridică poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani.

Pentru înregistrarea suspendării(reluării) activităţii la oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele acte:

 • cererea de înregistrare a suspendării sau reluării activităţii, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activităţii;
 • actele de constituire;
 • copia avizului de suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
 • certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional la situaţia din data adoptării deciziei de suspendare a activităţii, obţinut conform procedurii prevăzute la art.7 alin. (3);
 • ştampila (ştampilele) persoanei juridice (la suspendare).

Search