Efectuarea modificărilor în interprindere înregistrate in R. Moldova

Ce documente se prezintă şi care sunt tarifele pentru modificarea datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali în legătură cu schimbarea administratorului?

Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în condiţiile prevăzute la art.16 al Legii 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, solicitantul prezintă oficiului teritorial al Camerei actele specificate la art.17 al Legii 220/2007.

Administratorul prezintă pentru înregistrarea modificărilor hotărârea organelor sau persoanelor competente, adoptată conform cerinţelor legii, buletinul său de identitate sau un alt document care conţine codul IDNP (paşaport, carnetul de conducere auto).

Copia paşaportului – pentru persoanele cu cetăţenie străină, care urmează să conţină menţiunea Serviciului Grăniceri al RM cu privire la trecerea frontierei de stat; cazierul judiciar al administratorului persoană fizică străină, eliberat de organul competent din ţara sa de origine şi din Republica Moldova.

Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în condiţiile prevăzute la art.16 al Legii 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, solicitantul prezintă oficiului teritorial al Camerei actele specificate la art.17 al Legii 220/2007 şi în statut.

În cazul majorării capitalului social se prezintă dovada depunerii mijloacelor în capitalul social. În cazul micşorării capitalului social, se prezintă şi avizul despre diminuarea capitalului social, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Reducerea capitalului social se înregistrează dacă au expirat 3 luni de la data publicării avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În cazul majorării sau reducerii capitalului social la societăţile pe acţiuni se va verifica existenţa hotărârii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

Înregistrarea schimbării asociaţilor se efectuează în modul şi condiţiile generale pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Înregistrarea de către CÎS a modificărilor privind schimbarea asociaţilor se efectuiază în condiţiile prevederilor art.24, 25, 26, 42 a Legii 135/2007, art.16, 17 a Legii 220/2007 şi art.151, 152, 154 ale Codului Civil.

La oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele acte:

  • hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
  • dovada achitării taxei de înregistrare a modificărilor.

Suplimentar se prezintă următoarele acte:

  • contractul de cesiune în formă autentică – pentru societăţile cu răspundere limitată;
  • copia certificatului de deces şi certificatul de moştenitor – în cazul dobândirii părţilor sociale prin succesiune;
  • hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti şi certificatul de moştenitor – la declararea dispariţiei fără veste;
  • hotărârea instanţei judecătoreşti definitive – în caz de insolvabilitate a asociatului sau excluderea asociatului de către instanţa de judecată;
  • extras din registrul comerţului naţional din ţara de origine – la modificarea asociaţilor (persoane juridice) ale întreprinderii cu investiţii străine;

Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în condiţiile prevăzute la art.16 al Legii 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, solicitantul prezintă oficiului teritorial al Camerei actele specificate la art.17 al Legii 220/2007 şi statut.

La oficiul teritorial al Camerei se prezintă următoarele acte:

  • hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
  • dovada achitării taxei de înregistrare a modificărilor;
  • copia avizului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Search